E7-3 조선 용접사

Việt Nam Trụ sở chính Hà Nội K-ASSET

Số liên lạc: 070-8670-9200 (Giờ Hàn Quốc, các ngày trong tuần từ 11:00 sáng đến 8:00 tối)

Email: hanoiapt@gmail.com